VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DOT GMBH & CO KG

§ 1 ROZSAH PŮSOBNOSTI, FORMA

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny naše obchodní vztahy s našimi zákazníky, pokud jsou podnikateli (§ 14 občanského zákoníku), právnickými osobami veřejného práva nebo zvláštními fondy veřejného práva.

(2) Všeobecné obchodní podmínky se vztahují zejména na smlouvy o prodeji a/nebo dodání movitých věcí (dále jen “zboží”), a to bez ohledu na to, zda zboží sami vyrábíme nebo nakupujeme od dodavatelů (§§ 433, 651 německého občanského zákoníku). Není-li dohodnuto jinak, platí Všeobecné obchodní podmínky ve znění platném v době objednávky kupujícího nebo v každém případě ve znění, které bylo kupujícímu naposledy poskytnuto v textové podobě, jako rámcová dohoda i pro obdobné budoucí smlouvy, aniž bychom na ně museli v každém případě znovu odkazovat.

(3) Platí výhradně naše všeobecné obchodní podmínky. Odchylné, rozporné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky ze strany zákazníka se stávají součástí smlouvy pouze tehdy a do té míry, pokud jsme s jejich platností výslovně souhlasili. Tento požadavek souhlasu platí v každém případě, např. i tehdy, pokud dodávku odběrateli provedeme bez výhrady při znalosti všeobecných obchodních podmínek odběratele.

(4) Jednotlivé dohody uzavřené v individuálních případech (včetně vedlejších dohod, dodatků a změn) mají přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Není-li prokázán opak, je pro obsah těchto dohod směrodatná písemná smlouva nebo naše písemné potvrzení.

(5) Právně relevantní prohlášení a oznámení ze strany kupujícího ve vztahu ke smlouvě (např. lhůta, oznámení o vadách, odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny) musí být učiněna v textové podobě (např. dopis, e-mail, fax). Zákonné formální požadavky a další ověřování, zejména v případě pochybností o oprávněnosti osoby, která prohlášení činí, zůstávají nedotčeny.

(6) Odkazy na platnost zákonných ustanovení slouží pouze pro objasnění. I bez takového objasnění platí zákonná ustanovení, pokud nejsou v těchto všeobecných podmínkách přímo změněna nebo výslovně vyloučena.

§ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY

(1) Naše nabídky se mohou měnit a nejsou závazné. To platí i v případě, že jsme kupujícímu poskytli katalogy, technickou dokumentaci (např. výkresy, plány, kalkulace, odhady nákladů), jiné popisy výrobků nebo dokumenty – i v elektronické podobě – ke kterým si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva.

(2) Objednání zboží kupujícím se považuje za závaznou smluvní nabídku. Není-li v objednávce uvedeno jinak, jsme oprávněni tuto smluvní nabídku přijmout do 2 týdnů od jejího obdržení námi.

(3) Přijetí může být deklarováno buď textovou formou (např. potvrzením objednávky), nebo doručením zboží kupujícímu.

§ 3 DODACÍ LHŮTA A PRODLENÍ S DODÁNÍM

(1) Dodací lhůta bude dohodnuta individuálně nebo námi stanovena při přijetí objednávky. Pokud tomu tak není, činí přibližně 4 týdny od uzavření smlouvy.

(2) Pokud z důvodů, za které neodpovídáme (nedostupnost služby), nemůžeme dodržet závazné dodací lhůty, budeme o tom kupujícího neprodleně informovat a současně mu sdělíme předpokládanou novou dodací lhůtu. Pokud služba nebude dostupná ani v nové lhůtě, jsme oprávněni od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit; případné již poskytnuté plnění kupujícímu neprodleně vrátíme. Případem nedostupnosti služby v tomto smyslu je zejména včasné nedodání služby vlastními silami našeho dodavatele, pokud jsme uzavřeli kongruentní zajišťovací transakci, nezavinili jsme to ani my, ani náš dodavatel, ani nejsme povinni v jednotlivém případě obstarávat.

(3) Vznik prodlení s dodáním z naší strany se řídí zákonnými ustanoveními. V každém případě je nutné, aby kupující zaslal upomínku. V případě našeho prodlení s dodávkou může kupující požadovat paušální náhradu škody, která mu byla způsobena prodlením s dodávkou. Paušální náhrada činí 0,5 % z čisté ceny (hodnoty dodávky) za každý ukončený kalendářní týden prodlení, celkem však nejvýše 5 % z hodnoty dodávky opožděně dodaného zboží. Vyhrazujeme si právo prokázat, že kupujícímu nevznikla vůbec žádná škoda nebo jen výrazně nižší škoda, než je výše uvedená paušální částka.

(4) Práva kupujícího podle § 8 těchto všeobecných obchodních podmínek a naše zákonná práva, zejména v případě vyloučení povinnosti plnit (např. z důvodu nemožnosti nebo nepřiměřenosti plnění a/nebo následného plnění), zůstávají nedotčena.

§ 4 DODÁNÍ, PŘECHOD RIZIKA, PŘEVZETÍ, PRODLENÍ S PŘEVZETÍM

(1) Místem plnění při dodání a případném následném plnění je naše sídlo v Bissendorfu. Dodání na žádost kupujícího do jiného místa, než je místo plnění (zásilkový nákup), se uskuteční v rámci Německa na naše náklady námi zvolenými přepravními cestami a přepravci.

(2) Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení zboží přechází na kupujícího nejpozději při dodání. V případě zásilkového nákupu přechází nebezpečí nahodilé ztráty a nahodilého zhoršení zboží a nebezpečí z prodlení na kupujícího okamžikem předání zboží spediční firmě, dopravci nebo jiné osobě či instituci určené k provedení přepravy. Pokud má být provedeno převzetí, je toto směrodatné pro přechod rizika. Zákonná ustanovení zákona o smlouvách o dílo a smlouvách o poskytování služeb se přiměřeně použijí i na dohodnuté převzetí. Předání nebo převzetí jsou rovnocenné, pokud je kupující v prodlení s převzetím.

(3) Pokud je kupující v prodlení s převzetím, nespolupracuje nebo pokud se naše dodávka opozdí z jiných důvodů, za které je odpovědný kupující, jsme oprávněni požadovat náhradu vzniklé škody včetně dodatečných nákladů (např. nákladů na skladování). Za tímto účelem budeme účtovat paušální náhradu do výše 0,5 % z čisté ceny (hodnoty dodávky) za každý ukončený kalendářní týden, nejvýše však 5 % z hodnoty dodávky zboží. Výpočet kompenzace začíná uplynutím dodací lhůty nebo – pokud dodací lhůta neexistuje – oznámením, že zboží je připraveno k odeslání. Prokázání vyšší škody a naše zákonné nároky (zejména náhrada dodatečných nákladů, přiměřené odškodnění, výpověď smlouvy) zůstávají nedotčeny; paušální částka se však započítává proti dalším peněžitým nárokům. Kupující je oprávněn prokázat, že nám nevznikla vůbec žádná škoda nebo jen výrazně nižší škoda, než je výše uvedená paušální částka.

§ 5 CENY, PLATEBNÍ PODMÍNKY, ZAPOČTENÍ

(1) Není-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak, platí naše ceny platné v době uzavření smlouvy, včetně dodání v rámci Německa a zákonné daně z přidané hodnoty. Při dodávkách mimo Německo mohou vzniknout dodatečné náklady na dopravu a/nebo clo.

(2) Kupní cena je splatná do 14 dnů od vystavení faktury a dodání nebo převzetí zboží. V rámci probíhajícího obchodního vztahu jsme však oprávněni kdykoli provést dodávku zcela nebo zčásti také pouze proti záloze. Případnou příslušnou výhradu oznámíme nejpozději při potvrzení objednávky.

(3) Pokud výše uvedená platební lhůta uplyne bez výsledku, je kupující v prodlení. Po dobu prodlení se z kupní ceny účtuje úrok ve výši platné zákonné sazby úroku z prodlení. Vyhrazujeme si právo vymáhat další škody způsobené prodlením. Náš nárok na úrok ze splatnosti vůči obchodníkům (§ 353 německého obchodního zákoníku) zůstává nedotčen.

(4) Kupující má nárok na započtení nebo zadržení pouze v rozsahu, v jakém je jeho pohledávka právně prokázaná nebo nesporná. Práva kupujícího z vad výrobku, zejména v souladu s § 7 odst. 6 věta 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek, zůstávají nedotčena.

(5) Pokud po uzavření smlouvy vyjde najevo (např. na základě návrhu na zahájení insolvenčního řízení), že náš nárok na zaplacení kupní ceny je ohrožen nedostatečnou platební schopností kupujícího, jsme oprávněni odmítnout plnění v souladu se zákonnými ustanoveními a – v případě potřeby po stanovení lhůty – odstoupit od smlouvy (§ 321 německého občanského zákoníku). V případě smluv o zhotovení nepeněžitého zboží (výrobky na zakázku) můžeme prohlásit odstoupení od smlouvy okamžitě; zákonná ustanovení týkající se prominutí stanovení lhůty zůstávají nedotčena.

§ 6 VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

(1) Až do úplného zaplacení všech našich současných i budoucích pohledávek vyplývajících z kupní smlouvy a trvajícího obchodního vztahu (zajištěné pohledávky) si vyhrazujeme vlastnické právo k prodanému zboží.

(2) Zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, nesmí být až do úplného zaplacení zajištěných pohledávek zastaveno třetím osobám ani převedeno jako zástava. Kupující nás musí neprodleně informovat textovou formou, pokud je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo pokud třetí osoby získají přístup ke zboží, které nám patří (např. zabavení).

(3) Pokud kupující jedná v rozporu se smlouvou, zejména pokud není uhrazena dlužná kupní cena, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu se zákonnými ustanoveními a/nebo požadovat vrácení zboží na základě výhrady vlastnictví. Požadavek na vrácení zboží nezahrnuje současně prohlášení o odstoupení od smlouvy; jsme spíše oprávněni požadovat pouze vrácení zboží a vyhradit si právo na odstoupení od smlouvy. Pokud kupující nezaplatí dlužnou kupní cenu, můžeme tato práva uplatnit pouze tehdy, pokud jsme kupujícímu předtím bezúspěšně stanovili přiměřenou lhůtu k zaplacení nebo pokud je takové stanovení lhůty podle zákonných ustanovení prominutelné.

4) Do odvolání podle písm. c) je kupující oprávněn zboží dále prodat a/nebo zpracovat s výhradou vlastnictví v rámci běžného obchodního styku. V tomto případě se použijí následující doplňující ustanovení.

  1. a) Výhrada vlastnictví se vztahuje na plnou hodnotu výrobků vzniklých zpracováním, smícháním nebo kombinací našeho zboží, přičemž se považujeme za výrobce. Pokud v případě zpracování, smíchání nebo kombinace se zbožím třetích osob zůstávají v platnosti vlastnická práva třetích osob, nabýváme spoluvlastnictví v poměru k fakturovaným hodnotám zpracovaného, smíchaného nebo kombinovaného zboží. Kromě toho platí pro výrobek totéž, co pro zboží dodané s výhradou vlastnictví.
  2. b) Kupující na nás tímto postupuje z titulu zajištění veškeré pohledávky vůči třetím osobám vzniklé z dalšího prodeje zboží nebo výrobku v celém rozsahu nebo do výše našeho případného spoluvlastnického podílu podle výše uvedeného odstavce. My toto postoupení přijímáme. Povinnosti kupujícího uvedené v odstavci 2 se vztahují i na postoupené pohledávky.
  3. c) Kromě nás zůstává oprávněn vymáhat pohledávku kupující. Zavazujeme se, že reklamaci nebudeme vymáhat, pokud kupující bude vůči nám plnit své platební závazky, nebude mít nedostatek v jeho platební schopnosti a neuplatňujeme výhradu vlastnictví uplatněním práva podle odstavce 3. V takovém případě však můžeme požadovat, aby nás kupující informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytl veškeré informace potřebné k vymáhání, předal příslušné dokumenty a informoval dlužníky (třetí strany) o postoupení. Dále jsme v tomto případě oprávněni zrušit oprávnění dále prodávat a zpracovávat zboží podléhající výhradě vlastnictví.

d) Pokud realizovatelná hodnota cenných papírů přesáhne naše nároky o více než 10 %, uvolníme na žádost kupujícího cenné papíry dle našeho výběru.

§ 7 REKLAMACE VADY KUPUJÍCÍM

(1) Není-li dále uvedeno jinak, platí pro práva kupujícího v případě vad materiálu a vlastnických práv (včetně chybné nebo krátké dodávky, nesprávné montáže a chybného montážního návodu) zákonná ustanovení. Zvláštní zákonná ustanovení zůstávají nedotčena v případě konečného dodání zboží spotřebiteli (rekurs dodavatele podle §§ 478, 479 německého občanského zákoníku).

(2) Základem odpovědnosti za vady je především dohoda o jakosti zboží. Veškeré popisy produktů, které jsou předmětem jednotlivé smlouvy nebo které byly námi zveřejněny, jsou považovány za dohodu o kvalitě zboží.

(3) V případě, že neexistuje dohodnutá specifikace jakosti zboží, je třeba pro posouzení, zda se jedná o vadu či nikoli, použít zákonná ustanovení (§ 434 odst. 1, str. 2 a 3 německého občanského zákoníku). Nepřebíráme však žádnou odpovědnost za veřejná prohlášení třetích stran (např. reklamní prohlášení).

 (4) Nároky kupujícího z vad předpokládají, že splnil svou zákonnou povinnost zkontrolovat a oznámit vady (§§ 377, 381 německého obchodního zákoníku). Pokud se vada projeví při dodání nebo skrytá vada po řádné prohlídce nebo kdykoli později, musíme být na tuto skutečnost neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů, písemně upozorněni. Pokud kupující zanedbá řádnou prohlídku a/nebo upozornění na vady, naše odpovědnost za vadu neoznámenou nebo neoznámenou včas nebo řádně je podle zákonných ustanovení vyloučena.

(5) Je-li dodaná věc vadná, můžeme se nejprve rozhodnout, zda poskytneme následné plnění odstraněním vady (odstraněním) nebo dodáním bezvadné věci (výměnou). Naše právo odmítnout následné plnění za zákonných podmínek zůstává nedotčeno.

(6) Následné dlužné plnění jsme oprávněni podmínit tím, zda kupující zaplatí dlužnou kupní cenu. Kupující je však oprávněn ponechat si přiměřenou část kupní ceny vzhledem k vadě.

(7) Kupující nám poskytne čas a příležitost k následnému dlužnému plnění, zejména k předání odmítnutého zboží ke kontrole. V případě výměny nám kupující musí vrátit vadnou věc v souladu se zákonnými ustanoveními. Následným plněním není demontáž vadné věci ani její zpětná instalace, pokud jsme původně nebyli povinni ji nainstalovat.

 

(8) Náklady nutné za účelem kontroly a následného výkonu, zejména náklady na dopravu, cestu, práci a materiál (nikoli náklady na demontáž a instalaci), poneseme v případě, že vada skutečně existuje. V opačném případě můžeme po kupujícím požadovat náhradu nákladů, které mu vznikly v důsledku neoprávněné žádosti o odstranění vad (zejména náklady na kontrolu a dopravu), ledaže by nedostatek vad nebyl pro kupujícího rozpoznatelný.

(9) Pouze v naléhavých případech, např. je-li ohrožena bezpečnost provozu nebo aby nedošlo k neúměrné škodě, má kupující právo na odstranění vady sám a požadovat po nás náhradu nákladů k tomu objektivně požadovaných. O každé takové vlastní nápravě musíme být neprodleně informováni, pokud možno předem. Právo na vlastní nápravu neexistuje, pokud bychom byli oprávněni odmítnout odpovídající následné plnění.

(10) Pokud se následné plnění nezdařilo nebo přiměřená lhůta, kterou má kupující pro následné plnění stanovit, bez úspěchu uplynula nebo je podle zákonných ustanovení postradatelná, může kupující odstoupit od kupní smlouvy nebo zkrátit kupní cenu. cena. V případě nepodstatné vady však neexistuje právo na odstoupení od smlouvy.

(11) I v případě vad existují nároky kupujícího na náhradu škody nebo náhradu marných výdajů pouze podle § 8 a jsou ve všech ostatních ohledech vyloučeny.

§ 8 OSTATNÍ ODPOVĚDNOST

(1) Pokud není v těchto Všeobecných podmínkách uvedeno jinak, odpovídáme za porušení smluvních i mimosmluvních povinností v souladu se zákonnými ustanoveními.

(2) Jsme odpovědní za škody – bez ohledu na právní základ v v rámci odpovědnosti za zaviněné úmysly a hrubou nedbalost. V případě prosté nedbalosti poneseme odpovědnost pouze s mírnějším rozsahem odpovědnosti podle zákonných ustanovení (např.

  1. a) za škody způsobené újmou na životě, těle nebo zdraví
  2. b) za škodu vzniklou nezanedbatelným porušením podstatné smluvní povinnosti (závazek, jehož splnění především umožňuje řádné plnění smlouvy a na jehož dodržování smluvní partner pravidelně spoléhá a může spoléhat); v tomto případě je však naše odpovědnost omezena na náhradu za předvídatelné, typicky se vyskytující škody.

(3) Omezení odpovědnosti vyplývající z odstavce 2 platí i pro porušení povinností osobami nebo ve prospěch osob, za jejichž zavinění odpovídáme podle zákonných ustanovení. Neplatí, pokud jsme podvodně zatajili vadu nebo převzali záruku za jakost zboží a za nároky kupujícího podle zákona o odpovědnosti za výrobek.

(4) Z důvodu porušení povinnosti, které nespočívá ve vadě, může kupující odstoupit od smlouvy nebo ukončit smlouvu pouze v případě, že za porušení povinnosti odpovídáme my. Bezplatná výpověď kupujícího (zejména podle §§ 651, 649 německého občanského zákoníku) je vyloučena. Jinak platí zákonné požadavky a právní důsledky.

§ 9 PROMLČECÍ LHŮTA

(1) Odchylně od § 438 odst. 1 písm. 3 německého občanského zákoníku je obecná promlčecí lhůta pro nároky z věcných vad a vad vlastnictví jeden rok od dodání. Pokud byla akceptace dohodnuta, promlčecí doba začíná běžet přijetím.

(2) Je-li zbožím stavba nebo věc, která byla ke stavbě užívána v souladu s jejím obvyklým užíváním a způsobila její vadu (stavební materiál), činí promlčecí doba v souladu se zákonnou úpravou 5 let od dodání ( § 438 odst. 1 č. 2 německý občanský zákoník). Ostatní zákonné zvláštní předpisy o promlčení (zejména § 438 odst. 1 č. 1, odst. 3, § 444, 479 občanského zákoníku) zůstávají rovněž nedotčeny.

(3) Výše uvedené promlčecí lhůty dle zákona o prodeji platí i pro smluvní a mimosmluvní nároky na náhradu škody kupujícího z vady zboží, ledaže by běžná zákonná promlčecí lhůta (§§ 195, 199 německého občanského zákoníku) by v jednotlivých případech vedlo ke kratší promlčecí době. Nároky na náhradu škody kupujícího dle § 8 odst. 1 písm. 2 věta 1 a věta 2 písm. a) a podle zákona o odpovědnosti za výrobek se promlčují výhradně podle zákonných promlčecích lhůt.

§ 10 VOLBA PRÁVA A MÍSTA JURISDIKCE

(1) Smluvní vztah mezi námi a kupujícím se řídí právem Spolkové republiky Německo, s výjimkou mezinárodního jednotného práva, zejména Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

(2) Je-li kupující obchodník ve smyslu německého obchodního zákoníku, veřejnoprávní právnická osoba nebo speciální fond veřejného práva, výlučná, včetně mezinárodní, soudní příslušnost pro všechny spory vyplývající přímo nebo nepřímo ze smlouvy vztahu bude naše sídlo v Bissendorfu. Totéž platí, je-li kupujícím podnikatel ve smyslu § 14 občanského zákoníku. Přednostní zákonná ustanovení, zejména pokud jde o výlučnou odpovědnost, zůstávají nedotčena.

DoT GmbH & Co.KG, Bissendorf
GDPR souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru